+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

OBAVIJEST O NABAVI

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Dajaković d.o.o. (u daljnjem tekstu Naručitelj)
Sjedište Naručitelja: Vukovarska cesta 8, 21310 Omiš
OIB Naručitelja: 93756245084
Broj telefona Naručitelja: +385 (0)21 756 835
Broj telefaksa Naručitelja: +385 (0)21 756 837
Adresa za dostavu ponuda: Vukovarska cesta 8, 21310 Omiš, Republika Hrvatska.
Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Davorin Dajaković
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Broj telefona: +385 (0)21 756 835
Broj mobitela:+385 (0)91 666 6600

II OPIS PREDMETA NABAVE

Dvije su grupe predmeta nabave: Radna vozila i radni strojevi.
Grupa 1.: Radna vozila

Teretno vozilo s nadogradnjom beton miješalica-mikser, 10kom
Teretno vozilo s nadogradnjom beton pumpa s mikserom, 1 kom
Teretno vozilo s nadogradnjom beton pumpa, 1 kom
Grupa 2.: Radni strojevi (postrojenje betonara)

Mobilna betonara s opremom, 1 kom

III ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 21.12.2016. do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

IV DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje mogu se zatražiti isključivo zahtjevom na e-mail: [email protected] Dokumentacija za nadmetanje biti će dostupna od dana objave ove obavijesti na internetskoj stranici www.dajakovic.hr.

V. DATUM OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

30.11.2016.

Dajaković d.o.o.

Klikom na link preuzmite natječajnu dokumentaciju: dokumentacija