+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

OPĆI UVJETI PRODAJE I PUMPANJA BETONA

1. Opće odredbe

Ovim općim uvjetima prodaje reguliraju se međusobne obveze, prava i dužnosti za neometano i brzo međusobno poslovanje između kupca i prodavatelja, odnosno naručitelja i izvršitelja za prodaju betona, transport betona i usluge pumpanja transportnog betona.

Prodavatelj prodaje i isporučuje robu i pruža usluge samo u skladu s ovim općim uvjetima prodaje.

U slučajevima naručivanja specifičnih, nestandardnih betona ili usluge pumpanja s kupcem se ugovaraju posebni uvjeti prodaje i plaćanja ili pumpanja betona.

Ovi opći uvjeti zajedno s pisanim prihvatom ponude kupca / naručitelja čine ugovor.

2. Ponuda

Naša se ponuda zasniva na našim važećim cjenicima i katalozima proizvoda. Isključivo je kupac/naručitelj odgovoran za ispravan odabir vrste proizvoda i količine.

Prodavatelj/izvršitelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka sukladno propisima o tajnosti osobnih podataka i da podaci neće biti dostupni trećim osobama.

3. Isporuka i preuzimanje robe

Roba se isporučuje preuzimanjem u proizvodnom pogonu kojeg određuje prodavatelj ili na ugovorenom mjestu. Ako se ugovoreno mjesto po želji kupca/naručitelja naknadno promijeni, tada kupac/naručitelj snosi sve troškove koji iz toga nastanu.

Ako nam okolnosti za koje ne snosimo odgovornost (navedeno u 3. stavku ovog člana) otežavaju ili onemogućavaju provedbu preuzetih narudžbi, ovlašteni smo odgoditi isporuku ili preostalu isporuku za onoliko vremena koliko je trajala smetnja. Ukoliko nam iste okolnosti isporuku ili preostalu isporuku čine nemogućom, ovlašteni smo potpuno ili djelomično odustati od ugovora.

Prodavatelj/izvršitelj ne odgovara za: intervencije nadležnih tijela vlasti, štrajkove, blokade i ometanje procesa rada i manjkove potrebnih sirovina i pogonskih materijala izazvano političkim ili gospodarskim prilikama, za odugovlačenje s transportom izazvano zastojem u prometu, neizbježne događaje koji nastupe kod nas i naših dobavljača, a o kojima ovisi funkcioniranje našeg pogona.

Za posljedice koje nastanu zbog netočnih i nepotpunih podataka kod naručivanja odgovora kupac/naručitelj. Naručivanje proizvoda se vrši kod centralnog dispečera pisanim ili usmenim putem. Kod isporuke na ugovoreno mjesto, vozilo koje prevozi beton mora se moći dovesti i odvesti s tog mjesta, a da se ne izlaže nikakvim rizicima. To podrazumijeva postojanje prilaznog puta koji je dovoljno stabilan i kojim nesmetano mogu prolaziti teška teretna vozila. Ako ta pretpostavka nije ispunjena, kupac/naručitelj odgovara za sve štete koje zbog toga nastanu, bez obzira na krivnju.

Pražnjenje proizvoda mora uslijediti bez odlaganja i brzo (kod betona 1 m3 za najviše 7 minuta od trenutka kada vozač izjavi da je spreman za istovar) i bez rizika po vozilo. Otpremnicu mora potpisati osoba ovlaštena od strane kupca za preuzimanje proizvoda i za potvrdu primitka. Naš popis isporučene robe/specifikacija smatra se priznatim u trenutku potpisa otpremnice.
Kod odbijanja preuzimanja, kod preuzimanja sa zakašnjenjem, uz odgodu, ili inače neurednog preuzimanja, kupac/naručitelj je dužan nadoknaditi prodavatelju štetu, osim ako je do odugovlačenja ili kašnjenja došlo iz razloga za koje prodavatelj snosi odgovornost.

4. Usluge pumpanja transportnog betona

Prodavatelj/izvršitelj vrši uslugu pumpanja, a kupac je obvezan podmiriti ugovorenu naknadu za uslugu pumpanja betona.
Upotrebu, a naročito upravljanje pumpom vrše isključivo naši radnici ili osobe koje smo prethodno ovlastili za to. Kupac/naručitelj nije ovlašten koristiti niti sam upravljati pumpom.

Kupac/naručitelj je dužan poduzeti sve mjere potrebne za sigurno puštanje u pogon i uporabu pumpe. On je dužan pravodobno ishoditi eventualno potrebne službene dozvole za puštanje pumpe u pogon na mjestu postavljanja, naročito za zatvaranje ulica i pločnika. On se mora pobrinuti da se vozilo koje se koristi u svrhu transporta pumpe može dovesti do mjesta postavljanja, osigurati mjesto na kojem se vozilo postavlja, te odvesti s tog mjesta, a da se ne izlaže riziku. Pretpostavka za to je postojanje prilaznog puta koji je dovoljno stabilan i kojim nesmetano mogu prolaziti teška teretna vozila. On se nadalje mora pobrinuti za to da građevni dijelovi, oplate i skele mogu izdržati stalno opterećenje prilikom transporta, postavljanja te rada stroja za pumpanje betona. Ako te pretpostavke ne postoje, kupac/naručitelj jamči za naknadu sve štete koje iz toga nastanu, bez obzira na svoju krivnju.

Kupac/naručitelj nam na mjestu postavljanja mora staviti na raspolaganje priključak za vodu, koji omogućuje korištenje vode u opsegu koji je nužan za pogon i čišćenje crpke i cjevovoda.

Odgovornost naručitelja

Naručitelj odgovara za rad osobe koja upravlja crijevom za istovar betona, te se isključuje odgovornost prodavatelja/izvršitelja za rad osoba koje određuje kupac/naručitelja za rad na pumpanju prilikom istovara. Kupac/naručitelj obvezuje se imenovati stručne osobe za rad na istovaru u skladu s pravilima struke te provesti sve mjere zaštite i snosi isključivu odgovornost prema svim trećim osobama.

Osim toga kupac/naručitelj dužan je osigurati mjesto za čišćenje transportnih uređaja i vozila kao i za odlaganje ostataka betona na gradilištu.

Za uklanjanje onečišćenja nastalih uslijed radnog procesa, osobito onečišćenja cesta, pločnika, dijelova zgrada i kanalizacije, odgovoran je isključivo kupac/naručitelj.

5. Prijelaz rizika

Rizik slučajne propasti ili slučajnog pogoršanja kvalitete proizvoda prelazi na kupca/naručitelja u slučaju dolaska po proizvod u tvornicu tj. u trenutku kada je roba utovarena.

Kod dopreme proizvoda u organizaciji prodavatelja taj rizik prelazi na kupca/ naručitelja čim vozilo stigne na mjesto dopreme, a najkasnije čim napusti javnu cestu kako bi stiglo na ugovoreno mjesto dopreme.

6. Garancija/odgovornost

Mi jamčimo da se beton iz naših kataloga proizvoda kontrolira, proizvodi i isporučuje prema važećim propisima. Za vrste proizvoda koji nisu u katalogu proizvoda vrijede posebni sporazumi.

Garancija ne vrijedi ako kupac/naručitelj ili osoba koja se prema točki 3 stavak 5 smatra opunomoćenom za preuzimanje, naš proizvod pomiješa s dodacima, vodom, proizvodom drugih isporučitelja, proizvodom s gradilišta, na bilo koji drugi način ga promijeni, naloži da se isti pomiješa ili promijeni ili ako ga preuzme sa zakašnjenjem.

Garancija ne vrijedi za sve proizvode koji su ugrađeni nakon 180 minuta od vremena proizvodnje koje je naznačeno na otpremnici.

Garancija ne vrijedi ukoliko kupac/naručitelj nije odnjegovao proizvod na način kako je to propisano važećim zakonima.

Prigovori materijalnih nedostataka izjavljuju se voditelju tehnologije. Ako se reklamacija izjavi usmeno ili telefonski, potrebna je pismena potvrda. Vozači i operateri nisu ovlašteni za zaprimanje prigovora. Očite nedostatke bilo koje vrste, te isporuke vrste ili količine betona koja očito ne odgovara vrsti i količini koja je naručena, treba reklamirati odmah pri preuzimanju proizvoda. Reklamacija ove vrste upućuje se telefonski i pismeno centralnom dispečeru. U ovom slučaju kupac/naručitelj ne smije dirati proizvod do dolaska odgovorne osobe prodavatelja zbog ispitivanja koje ćemo provesti.

Nedostacima bilo koje vrste koji nisu očiti, te isporuci koja nije očito drugačija od naručene vrste ili količine proizvoda, treba prigovoriti odmah nakon saznanja (najkasnije u roku 5 dana nakon dobivanja rezultata ispitivanja kvalitete betona od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete proizvoda) u pismenom obliku.

Naša odgovornost za kvalitetu prestaje u slučaju dolaska kupca/naručitelja po robu u tvornicu čim je vozilo natovareno, a kod dopreme na gradilište čim dođe do istovara na ugovorenom mjestu dopreme, pod pretpostavkom da je istovar uslijedio odmah. Ako prigovor ne zadovoljava formu ili nije podnesena u okviru zadanog roka iz ovog članka, proizvod se smatra prihvaćenim.

Odgovornost prodavatelja/izvršitelja je po svom opsegu ograničena najviše do iznosa naše osigurane odgovornosti kod osiguravajućeg društva, odnosno do iznosa koliko iznosi pokriće po našem obveznom osiguranju od odgovornosti za proizvod, ukoliko se povreda ugovora za koju smo odgovorni mi ne temelji na namjeri ili krajnjoj nepažnji. Prava zastarijevaju najkasnije godinu dana nakon što smo odbili prigovor nedostataka, ukoliko prisilnim zakonskim propisima nije propisan duži rok.

7. Odgovornost po ostalim osnovama

Isključena su ostala prava kupca/naručitelja s naslova naknade štete prema nama, na bilo kojoj pravnoj osnovi, a naročito: krivnjom povodom pregovora koji prethode sklapanju ugovora, zakašnjenjem ili nedopuštenim radnjama, ukoliko šteta nije uzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom ovlaštenih osoba zaduženih za izvršenje ugovora.

8. Prava osiguranja

Kupac/naručitelj nam radi osiguranja ispunjenja naših tražbina prema stavku 1, rečenica 1 već sada ustupa sve postojeće i buduće tražbine iz daljnje prodaje našeg betona, sa svim sporednim pravima u visini vrijednosti našeg betona u redu prvenstva prije preostalog dijela njegovih tražbina.

Kupac/naručitelj svoje tražbine prema budućim stjecateljima ne smije ustupiti trećim osobama, niti založiti, niti s budućim stjecateljima ugovoriti zabranu ustupanja dok ne isplati cjelokupnu tražbinu prodavatelju.

Kupac/naručitelj nas je dužan bez odlaganja obavijestiti o pljenidbi ili svakom drugom ograničavanju naših prava od strane trećih osoba. On je dužan predati nam svu dokumentaciju potrebnu za postupak naplate naših potraživanja, te snositi troškove intervencije koji padnu na naš teret.

Radi osiguranja potraživanja kupac/naručitelj dužan je predati sve instrumente osiguranja plaćanja koje zatraži prodavatelj/izvršitelj i to najkasnije istovremeno sa sklapanjem ugovora. Prodavatelj/izvršitelj nije dužan pristupiti izvršenju ugovora i može odmah raskinuti ugovor ako mu kupac/naručitelj ne preda tražene instrumente osiguranja, a u svakom slučaju mora se predati bjanko zadužnica ovjerena na propisan način u visini ugovorene obveze uvećano za 20%, osim ako u prodavateljevoj/izvršiteljevoj ponudi ili ugovoru nije drugačije definirano.

Dokaz o predaji instrumenata osiguranja mora biti pisani zapisnik o predaji potpisan od prodavatelja/izvršitelja.

9. Cijena i uvjeti plaćanja

Cijena se utvrđuje prema cjeniku prodavatelja/izvršitelja važećem na dan isporuke/ izvršenja ugovorene prodaje ili usluge pumpanja betona osim ukoliko nije drukčije definirano ugovorom.

Ako se u vremenu između davanja ponude, prihvaćanja narudžbe i njezina izvršenja povećaju naši vlastiti troškovi, osobito za cement, šljunak, transport, energente i/ili plaće, mi ćemo bez obzira na ponudu i potvrdu narudžbe biti ovlašteni korigirati prodajnu cijenu.

Dodaci za: male količine, ceste i gradilišta kojima se ne može neometano voziti, kada se istovar ne obavlja odmah po dolasku, za isporuke izvan redovnog radnog vremena i/ili za vrijeme hladnih godišnjih doba obračunavaju se prema našem važećem cjeniku.

Naši računi se trebaju platiti u ugovorenom roku. Za iznimke potreban je pisani sporazum. Ako nakon sklapanja ugovora nastupi bitno pogoršanje imovinskih prilika druge ugovorne strane kojim je ugroženo pravo na naplatu, npr. ako kupac/naručitelj obustavi svoja plaćanja, ako je prezadužen, ako je nad njegovom imovinom otvoren postupak prisilne nagodbe ili stečajni postupak, ako na bilo koji drugi način nastupi bitno pogoršanje imovinskih prilika kupca/naručitelja kojim bi naše pravo bilo ugroženo, mi smo ovlašteni uskratiti ispunjenje naše dužne usluge sve dok se ne izvrši plaćanje isporučene robe ili ne pruži osiguranje za istu.

Za skontiranje potreban je naš pristanak, pretpostavka za to je da je kupac/naručitelj platio sva dugovanja za isporučenu robu u skladu s ugovorom. U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate ukoliko nije ugovorena kamata za kašnjenje.

10. Nadzor

Osobe koje angažiramo za nadzor, imaju pravo da za vrijeme rada u svako doba i nenajavljeno uzimaju probne uzorke i obavljaju nadzor na gradilištu odnosno mjestu izvršenja ili korištenja betona kako bi utvrdili da li su ispunjeni uvjeti iz ugovora.

11. Mjesto izvršenja usluge i sudska nadležnost

Mjesto izvršenja usluge u slučaju dolaska po robu je naš pogon za proizvodnju na kojoj se roba izdaje, u slučaju isporuke mjesto dopreme, mjesto izvršenja usluge, a za plaćanje sjedište naše tvrtke.
Strane će pokušati rješavati sve sporove koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem prije svega sporazumno. Za sve sporove koji nastanu iz ugovornog odnosa nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

12. Završne odredbe

Opći uvjeti su objavljeni na internetskoj stranici društva. Na odnose, međusobna prava i obveze prodavatelja/izvršitelja i kupca/naručitelja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i mjerodavan je hrvatski jezik teksta.

Ako jedna od odredbi općih uvjeta iz bilo kojeg razloga bude utvrđena ništetnom, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta.

Kupac/naručitelj izjavljuje potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima, da je pročitao Opće uvjete, da pristaje na njihovu primjenu, te da prihvaća sva prava i obveze koje proistječu iz ovih uvjeta kao ugovora s prodavateljem/izvršiteljem.

Odredbe Općih uvjeta stupaju na snagu 01.01.2016. godine.

Uprava:
Davorin Dajaković
Dario Dajaković
Nikola Dajaković